Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Harsányi János Technikum

Jelentkezz Te is Kereskedő és webáruházi technikus képzésre

online shop images

8.-osok továbbtanulása a 2021/2022-es tanévre.

 

A kereskedő és webáruházi technikus képzés

Nyílt napok 2020/2021

nyilt napok 2021

COVID-19 tájékoztató!

corona mini hu

Tájékoztató megtekintése 2020.09.14

Intézkedési terv 2020.09.03
  


IKK teljes alap lite

Tisztelt Látogató!
Kérjük, látogasson el az IKK honlapjára, ahol a megújuló szakképzésről részletesen olvashat, kereshet, korrekt információkat gyűjthet. 
Megtekintés itt: https://www.ikk.hu/

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Követelmények a közismereti tantárgyakból.
Osztályozó vizsgák
 • A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott tantárgyból, az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha
 • a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntés alapján osztályozó vizsgát tehet (összesen 250 órát meghaladó hiányzás, az adott tantárgyból, a hiányzás meghaladja az éves óraszám 30%-át);
 • külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az igazgató engedélyezte számára az osztályozó vizsga letételét;
 • felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozó vizsga letételére kötelezték (pl. sportolók esetében testnevelés);
 • tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve valamennyi tantárgyból);
 • a tanórákon nem tanult tantárgyból osztályozó vizsga letételére engedélyt kapott.
Tudnivalók az osztályozó vizsgával kapcsolatban:

Osztályozó vizsga az éves munkatervben meghatározott időpontban tehető.

Féléves osztályozó vizsga: félév zárása előtt: jan. 15 – jan. 31 között.

Év végi osztályozó vizsga: június 10-ig. (végzősöknek április 20-ig)

 • Az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt 15 nappal értesítést kap.
 • Az osztályozó vizsga letételét az igazgató engedélyezi.
 • Az osztályozó vizsgára való jelentkezési kérelmet a vizsga előtt legalább 15 nappal kell beadni az iskola igazgatójának címezve.
 • Az osztályozó vizsga követelményeit és az értékelés rendjét az iskola nevelőtestülete határozza meg a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag alapján, melyet az iskola honlapján nyilvánosságra hoz. A tantervi követelményekről kérelemre a tanuló vizsga előtt írásbeli tájékoztatást kaphat.
 • Az osztályozó vizsga napján a tanuló kérelmére mentesülhet a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.
 • A közismereti és szakmai tárgyakból a munkaközösségek határozzák meg a számonkérés formáját.
Kivételt képeznek ez alól:
 • informatika – gyakorlati vizsga
 • matematika – írásbeli vizsga,
 • testnevelés gyakorlati vizsga
Jelentkezés osztályozó-vizsgára:
 • A jelentkezés elfogadásáról a szaktanár, az osztályfőnök és az iskolavezetés véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Döntését határozatban közli a tanulóval és gondviselőjével.
 • Az iskolatitkár összesíti minden vizsgaidőszakban a jelentkezéseket; az engedélyezett vizsgák összesítését átadja a munkaközösség-vezetőknek és az érintett osztályfőnököknek, akik aláíratják a tanulóval ennek tudomásul vételét.
Az engedélyezés feltételei:

Pozitív döntés csak abban az esetben várható, ha a tanuló az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

 • az adott tantárgyból, amennyiben azt az iskolában tanulta, a tanuló előző félévi és év végi eredménye legalább jó (4);
 • tanulmányi teljesítménye kiegyensúlyozott, tanulmányi átlaga az előző tanév végén illetve félévkor legalább 3,5 volt és nem bukott egy tárgyból sem;
 • az adott tantárgyból nincs szaktanári figyelmeztetése;
 • nincs igazolatlan órája az adott félévben;
 • magatartása és szorgalma legalább jó.
 • A fentiektől eltérő esetben egyéni mérlegelés alapján az igazgató dönt.
A vizsga lebonyolítása

Egy napon két írásbeli vizsgát lehet tenni.

A szóbeli osztályozó vizsgát az iskola tanáraiból alakított 3 tagú vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. Az elnöki teendőket az igazgató által megbízott tanár látja el. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még legalább egy, az adott tantárgyat tanító vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. A vizsgáról jegyzőkönyv készül.

A tanulónak az általa kihúzott tétel kidolgozására min. 20 percet kell biztosítani (kivéve az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő). A feleletek maximális időtartama évfolyamonként 10 perc.

Az a tanuló, aki feladatát legalább elégséges szinten nem tudja megoldani, még egy feladatot kap (húz), további felkészülési idővel. Végső osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.

Ha a tanuló csak szóbeli vizsgát tesz, teljesítményéről a kérdező tanár rövid írásos értékelést adhat (ezt a jegyzőkönyvhöz mellékeli).

Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, ebben az esetben a vizsgája elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült, eredménye elégtelen.

Az önhibán kívüli, indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére.

A felsőbb évfolyam vizsgájának szóbeli részére csak akkor bocsátható a vizsgázó, ha az alacsonyabb évfolyam vizsgájának szóbeli részén megfelelt.

Az osztályozó vizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy munkaközösség által elfogadott értékelési rendszere szerint történik.

szechenyi eu VECOPszechenyi eu VECOP r1 c1

Full Reviw on best bokkmakers by http://artbetting.net/
Download Premium Templates
Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Technikum

Elérhetőségeink

logo new tmpBudapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Technikum

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.
(a 3-as Metró Pöttyös utcai megállójától 3 percre)

OM: 203061

Telephely kód: 005
Igazgató: Szakács Csilla

Levélcím : 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31.
Központi szám: 347-1070
Fax : 347-1072
E-mail : iskola@harsanyi-bp.hu