Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Harsányi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

alertMiniszterelnök Úr bejelentése alapján 2020.03.16. hétfőtől határozatlan ideig a gyermekek otthon maradnak és otthonról digitális oktatás formájában folytatják a tanévet (Google Classroom, Canvas, E-Kréta házi feladatokba feltett tananyagok).

Felhívom szíves figyelmüket, hogy ez nem tanítási szünetet jelent, hanem szervezett formában történő otthontanulást, mely során a tanulók megkapják a szükséges oktatást és az értékelésük is megtörténik.

Iskolánkban 2020.03.16-án (hétfőn) tanítás nélküli munkanap lesz, 2020.03.17-én (kedden) pedig elkezdődik a digitális oktatás.

Kérjük, hogy az eddiginél is rendszeresebben kísérjék figyelemmel az E-Krétát és az iskola honlapját (valamint a tanulók az e-mailjeiket is) a tananyag és a naprakész információk érdekében.

Kérdéseikkel az osztályfőnököket keressék. Minden aktualitásról tájékoztatjuk Önöket.

Mindannyiunk közös ügye, hogy ilyen formában együtt tudjunk működni. 

Az iskolai osztályok és az egyes osztályokban tanulók száma

Írta: Super User. Beküldve: Közzétételi dokumentációk

Az iskolai osztályok és az egyes osztályokban tanulók száma 2018/2019. tanév

Osztály Létszám 2018.10.01-jén

Szakgimnázium, nappali

 • 9/A 37
 • 10/A 23
 • 10/B 25
 • 11/A 23
 • 11/B 18
 • 12/AB 31

Szakközépiskola, nappali

 • 1/9/SZ 21
 • 2/10/SZ 19
 • 3/11/SZ 12

Szakgimnázium OKJ, esti

 • 2/14/K/E 18
 • 2/14/V/E 21
 • 1/13/V/E 11

Szakközépiskola érettségire felkészítő évfolyamai, esti

 • 12/SZÉF 14
 • 13/SZÉF 14

Az iskola tanulói létszáma 297 fő


Az iskolai osztályok és az egyes osztályokban tanulók száma 2017/2018. tanév

Létszám 2017.10.01-jén

Szakgimnázium

 • 9/A            31
 • 9/B            30
 • 10/A          26
 • 10/B          21
 • 11/A          21
 • 11/B          18
 • 12/AB       29

Szakgimnázium OKJ

 • 2/14/V       31
 • 1/13/K/E   24    
 • 5/13/K/E   21
 • 1/13/V/E   36

Szakközép

 • 1/9/SZ       26
 • 2/10/SZ     23
 • 3/11/SZ     10

Szakközép érettségire felkészítő évfolyamai

 • 12/SZÉF   20
 • 13/SZÉF   10

Az iskola tanulói létszáma   377 fő


Az iskolai osztályok és az egyes osztályokban tanulók száma 2016/2017. tanév

Osztály Létszám 2016.10.01-jén
9/A 23
9/B 25
10/A 21
10/B 17
11/A 20
11/B 15
12/A 18
12/B 19
1/9/SZ 22
2/10/SZ 19
3/11/SZ 13
1/13/V 17
2/14/K  19
Szé/12/2 6
Szé/12/1 22
2/14/K/esti 21
2/14/V/esti 28
1/12/KKV 42
Összesen: 367

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Írta: Super User. Beküldve: Közzétételi dokumentációk

Követelmények a közismereti tantárgyakból.
Osztályozó vizsgák
 • A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott tantárgyból, az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha
 • a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntés alapján osztályozó vizsgát tehet (összesen 250 órát meghaladó hiányzás, az adott tantárgyból, a hiányzás meghaladja az éves óraszám 30%-át);
 • külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az igazgató engedélyezte számára az osztályozó vizsga letételét;
 • felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozó vizsga letételére kötelezték (pl. sportolók esetében testnevelés);
 • tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve valamennyi tantárgyból);
 • a tanórákon nem tanult tantárgyból osztályozó vizsga letételére engedélyt kapott.
Tudnivalók az osztályozó vizsgával kapcsolatban:

Osztályozó vizsga az éves munkatervben meghatározott időpontban tehető.

Féléves osztályozó vizsga: félév zárása előtt: jan. 15 – jan. 31 között.

Év végi osztályozó vizsga: június 10-ig. (végzősöknek április 20-ig)

 • Az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt 15 nappal értesítést kap.
 • Az osztályozó vizsga letételét az igazgató engedélyezi.
 • Az osztályozó vizsgára való jelentkezési kérelmet a vizsga előtt legalább 15 nappal kell beadni az iskola igazgatójának címezve.
 • Az osztályozó vizsga követelményeit és az értékelés rendjét az iskola nevelőtestülete határozza meg a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag alapján, melyet az iskola honlapján nyilvánosságra hoz. A tantervi követelményekről kérelemre a tanuló vizsga előtt írásbeli tájékoztatást kaphat.
 • Az osztályozó vizsga napján a tanuló kérelmére mentesülhet a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.
 • A közismereti és szakmai tárgyakból a munkaközösségek határozzák meg a számonkérés formáját.
Kivételt képeznek ez alól:
 • informatika – gyakorlati vizsga
 • matematika – írásbeli vizsga,
 • testnevelés gyakorlati vizsga
Jelentkezés osztályozó-vizsgára:
 • A jelentkezés elfogadásáról a szaktanár, az osztályfőnök és az iskolavezetés véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Döntését határozatban közli a tanulóval és gondviselőjével.
 • Az iskolatitkár összesíti minden vizsgaidőszakban a jelentkezéseket; az engedélyezett vizsgák összesítését átadja a munkaközösség-vezetőknek és az érintett osztályfőnököknek, akik aláíratják a tanulóval ennek tudomásul vételét.
Az engedélyezés feltételei:

Pozitív döntés csak abban az esetben várható, ha a tanuló az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

 • az adott tantárgyból, amennyiben azt az iskolában tanulta, a tanuló előző félévi és év végi eredménye legalább jó (4);
 • tanulmányi teljesítménye kiegyensúlyozott, tanulmányi átlaga az előző tanév végén illetve félévkor legalább 3,5 volt és nem bukott egy tárgyból sem;
 • az adott tantárgyból nincs szaktanári figyelmeztetése;
 • nincs igazolatlan órája az adott félévben;
 • magatartása és szorgalma legalább jó.
 • A fentiektől eltérő esetben egyéni mérlegelés alapján az igazgató dönt.
A vizsga lebonyolítása

Egy napon két írásbeli vizsgát lehet tenni.

A szóbeli osztályozó vizsgát az iskola tanáraiból alakított 3 tagú vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. Az elnöki teendőket az igazgató által megbízott tanár látja el. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még legalább egy, az adott tantárgyat tanító vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. A vizsgáról jegyzőkönyv készül.

A tanulónak az általa kihúzott tétel kidolgozására min. 20 percet kell biztosítani (kivéve az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő). A feleletek maximális időtartama évfolyamonként 10 perc.

Az a tanuló, aki feladatát legalább elégséges szinten nem tudja megoldani, még egy feladatot kap (húz), további felkészülési idővel. Végső osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.

Ha a tanuló csak szóbeli vizsgát tesz, teljesítményéről a kérdező tanár rövid írásos értékelést adhat (ezt a jegyzőkönyvhöz mellékeli).

Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, ebben az esetben a vizsgája elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült, eredménye elégtelen.

Az önhibán kívüli, indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére.

A felsőbb évfolyam vizsgájának szóbeli részére csak akkor bocsátható a vizsgázó, ha az alacsonyabb évfolyam vizsgájának szóbeli részén megfelelt.

Az osztályozó vizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy munkaközösség által elfogadott értékelési rendszere szerint történik.

A tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége

Írta: Super User. Beküldve: Közzétételi dokumentációk

Tanórán kívüli egyéb foglakozások igénybevétele a 2018/2019. tanévben

 • A szaktanárral év elején egyeztetett időpontban a csoport/osztály részére korrepetálásra van lehetőség
 • Iskolánkban ÖKO-szakkör és Robotika szakkör működik.
 • Fejlesztő órákat tartunk a matematika tanulásának nehézségeivel küzdő tanulóknak matematikából és szakmai tárgyból.
 • A VEKOP 8.6.3-16. projekt keretében az alapkészségek fejlesztése külön beosztás szerint
 • A VEKOP 8.5.1-17. projekt keretében az idegen nyelvi készségek fejlesztése külön beosztás szerint

 


Tanórán kívüli egyéb foglakozások igénybevétele 2017/2018 [ ARHÍV ]

 • A szaktanárral év elején egyeztetett időpontban a csoport/osztály részére korrepetálásra van lehetőség
 • Iskolánkban ÖKO-szakkör működik.
 • Fejlesztő órákat tartunk a matematika tanulásának nehézségeivel küzdő tanulóknak matematikából és szakmai tárgyból.
 

Tanórán kívüli egyéb foglakozások igénybevétele 2016/2017 [ ARHÍV ]
 
Korrepetálás
 • A szaktanárral év elején egyeztetett időpontban a csoport/osztály részére
 • Egyéni foglalkozás
 • Alkalmanként saját szaktanárral egyeztetett időpontban
Tanulószoba
 • Igény szerint délutáni időpontokban a házi feladatok elkészítésében, a másnap feladott tananyag elsajátításában ad segítséget.
 • Helye: Könyvtár

Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban

Írta: Super User. Beküldve: Közzétételi dokumentációk

 
2017. május-június
TantárgyKözépszintEmelt szint
Magyar nyelv és irodalom 3,0 -
Matematika 3,2  -
Történelem 3,2 3,7
Angol nyelv 3,2 -
Német nyelv 3,5  -
Informatika 2,1  -
Kereskedelmi és marketing alapismeretek 3,3 5,0
Elméleti gazdaságtan 2,8 -

 

2016. május-június
TantárgyKözépszintEmelt szint
Magyar nyelv és irodalom 3,1 -
Matematika 2,2  -
Történelem 3,1 4,0
Angol nyelv 3,2 5,0
Német nyelv 2,8  -
Informatika 3,4 -
Biológia 5,0  -
Földrajz 4,0 -
Testnevelés - 3,0
Kereskedelmi és marketing alapismeretek 3,7 -
Közgazdasági alapismeretek 3,0 -
 
2015. május-június
TantárgyKözépszintEmelt szint
Magyar nyelv és irodalom 3,0 -
Matematika 2,1  -
Történelem 3,3 -
Angol nyelv 3,4 -
Német nyelv 3,2  -
Informatika 3,0  -
Biológia 4,0  -
Földrajz 2,0 -
Kereskedelmi és marketing alapismeretek 3,7 -
Közgazdasági alapismeretek 3,1 -
 
 
2014. május-június
TantárgyKözépszintEmelt szint
Magyar nyelv és irodalom 3,0 -
Matematika 2,6  -
Történelem 3,1 -
Angol nyelv 2,9 -
Német nyelv 2,9  -
Informatika 2,0  -
Biológia 4,0  -
Kereskedelmi és marketing alapismeretek 3,0 -
Közgazdasági alapismeretek 2,9 -
 
2012-2013
TantárgyKözépszintEmelt szint
Magyar nyelv és irodalom 3,32 2,43
Matematika 2,43  -
Történelem 3,00 4,00
Angol nyelv 2,96 5,00
Német nyelv 3,82  -
Német nemzetiségi nyelv 2,67  -
Informatika 2,83  -
Kereskedelmi és marketing alapismeretek 3,53  -
Elméleti gazdaságtan 2,00 4,00
Üzleti gazdaságtan 2,09  -

szechenyi eu VECOPszechenyi eu VECOP r1 c1

Full Reviw on best bokkmakers by http://artbetting.net/
Download Premium Templates
Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskol

Elérhetőségeink

logo new tmpBudapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.
(a 3-as Metró Pöttyös utcai megállójától 3 percre)

OM: 203061

Telephely kód: 005
Igazgató: Szakács Csilla

Levélcím : 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31.
Központi szám: 347-1070
Fax : 347-1072
E-mail : iskola@harsanyi-bp.hu