Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Harsányi János Technikum

Jelentkezz Te is Kereskedő és webáruházi technikus képzésre

online shop images

8.-osok továbbtanulása a 2021/2022-es tanévre.

 

A kereskedő és webáruházi technikus képzés

Nyílt napok 2020/2021

nyilt napok 2021

Az iskolai osztályok és az egyes osztályokban tanulók száma

Írta: Super User. Beküldve: Közzétételi dokumentációk

Az iskolai osztályok és az egyes osztályokban tanulók száma 2018/2019. tanév

Osztály Létszám 2018.10.01-jén

Szakgimnázium, nappali

 • 9/A 37
 • 10/A 23
 • 10/B 25
 • 11/A 23
 • 11/B 18
 • 12/AB 31

Szakközépiskola, nappali

 • 1/9/SZ 21
 • 2/10/SZ 19
 • 3/11/SZ 12

Szakgimnázium OKJ, esti

 • 2/14/K/E 18
 • 2/14/V/E 21
 • 1/13/V/E 11

Szakközépiskola érettségire felkészítő évfolyamai, esti

 • 12/SZÉF 14
 • 13/SZÉF 14

Az iskola tanulói létszáma 297 fő


Az iskolai osztályok és az egyes osztályokban tanulók száma 2017/2018. tanév

Létszám 2017.10.01-jén

Szakgimnázium

 • 9/A            31
 • 9/B            30
 • 10/A          26
 • 10/B          21
 • 11/A          21
 • 11/B          18
 • 12/AB       29

Szakgimnázium OKJ

 • 2/14/V       31
 • 1/13/K/E   24    
 • 5/13/K/E   21
 • 1/13/V/E   36

Szakközép

 • 1/9/SZ       26
 • 2/10/SZ     23
 • 3/11/SZ     10

Szakközép érettségire felkészítő évfolyamai

 • 12/SZÉF   20
 • 13/SZÉF   10

Az iskola tanulói létszáma   377 fő


Az iskolai osztályok és az egyes osztályokban tanulók száma 2016/2017. tanév

Osztály Létszám 2016.10.01-jén
9/A 23
9/B 25
10/A 21
10/B 17
11/A 20
11/B 15
12/A 18
12/B 19
1/9/SZ 22
2/10/SZ 19
3/11/SZ 13
1/13/V 17
2/14/K  19
Szé/12/2 6
Szé/12/1 22
2/14/K/esti 21
2/14/V/esti 28
1/12/KKV 42
Összesen: 367

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Írta: Super User. Beküldve: Közzétételi dokumentációk

Követelmények a közismereti tantárgyakból.
Osztályozó vizsgák
 • A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott tantárgyból, az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha
 • a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntés alapján osztályozó vizsgát tehet (összesen 250 órát meghaladó hiányzás, az adott tantárgyból, a hiányzás meghaladja az éves óraszám 30%-át);
 • külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az igazgató engedélyezte számára az osztályozó vizsga letételét;
 • felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozó vizsga letételére kötelezték (pl. sportolók esetében testnevelés);
 • tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve valamennyi tantárgyból);
 • a tanórákon nem tanult tantárgyból osztályozó vizsga letételére engedélyt kapott.
Tudnivalók az osztályozó vizsgával kapcsolatban:

Osztályozó vizsga az éves munkatervben meghatározott időpontban tehető.

Féléves osztályozó vizsga: félév zárása előtt: jan. 15 – jan. 31 között.

Év végi osztályozó vizsga: június 10-ig. (végzősöknek április 20-ig)

 • Az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt 15 nappal értesítést kap.
 • Az osztályozó vizsga letételét az igazgató engedélyezi.
 • Az osztályozó vizsgára való jelentkezési kérelmet a vizsga előtt legalább 15 nappal kell beadni az iskola igazgatójának címezve.
 • Az osztályozó vizsga követelményeit és az értékelés rendjét az iskola nevelőtestülete határozza meg a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag alapján, melyet az iskola honlapján nyilvánosságra hoz. A tantervi követelményekről kérelemre a tanuló vizsga előtt írásbeli tájékoztatást kaphat.
 • Az osztályozó vizsga napján a tanuló kérelmére mentesülhet a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.
 • A közismereti és szakmai tárgyakból a munkaközösségek határozzák meg a számonkérés formáját.
Kivételt képeznek ez alól:
 • informatika – gyakorlati vizsga
 • matematika – írásbeli vizsga,
 • testnevelés gyakorlati vizsga
Jelentkezés osztályozó-vizsgára:
 • A jelentkezés elfogadásáról a szaktanár, az osztályfőnök és az iskolavezetés véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Döntését határozatban közli a tanulóval és gondviselőjével.
 • Az iskolatitkár összesíti minden vizsgaidőszakban a jelentkezéseket; az engedélyezett vizsgák összesítését átadja a munkaközösség-vezetőknek és az érintett osztályfőnököknek, akik aláíratják a tanulóval ennek tudomásul vételét.
Az engedélyezés feltételei:

Pozitív döntés csak abban az esetben várható, ha a tanuló az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

 • az adott tantárgyból, amennyiben azt az iskolában tanulta, a tanuló előző félévi és év végi eredménye legalább jó (4);
 • tanulmányi teljesítménye kiegyensúlyozott, tanulmányi átlaga az előző tanév végén illetve félévkor legalább 3,5 volt és nem bukott egy tárgyból sem;
 • az adott tantárgyból nincs szaktanári figyelmeztetése;
 • nincs igazolatlan órája az adott félévben;
 • magatartása és szorgalma legalább jó.
 • A fentiektől eltérő esetben egyéni mérlegelés alapján az igazgató dönt.
A vizsga lebonyolítása

Egy napon két írásbeli vizsgát lehet tenni.

A szóbeli osztályozó vizsgát az iskola tanáraiból alakított 3 tagú vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. Az elnöki teendőket az igazgató által megbízott tanár látja el. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még legalább egy, az adott tantárgyat tanító vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. A vizsgáról jegyzőkönyv készül.

A tanulónak az általa kihúzott tétel kidolgozására min. 20 percet kell biztosítani (kivéve az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő). A feleletek maximális időtartama évfolyamonként 10 perc.

Az a tanuló, aki feladatát legalább elégséges szinten nem tudja megoldani, még egy feladatot kap (húz), további felkészülési idővel. Végső osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.

Ha a tanuló csak szóbeli vizsgát tesz, teljesítményéről a kérdező tanár rövid írásos értékelést adhat (ezt a jegyzőkönyvhöz mellékeli).

Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, ebben az esetben a vizsgája elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült, eredménye elégtelen.

Az önhibán kívüli, indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére.

A felsőbb évfolyam vizsgájának szóbeli részére csak akkor bocsátható a vizsgázó, ha az alacsonyabb évfolyam vizsgájának szóbeli részén megfelelt.

Az osztályozó vizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy munkaközösség által elfogadott értékelési rendszere szerint történik.

A tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége

Írta: Super User. Beküldve: Közzétételi dokumentációk

Tanórán kívüli egyéb foglakozások igénybevétele a 2018/2019. tanévben

 • A szaktanárral év elején egyeztetett időpontban a csoport/osztály részére korrepetálásra van lehetőség
 • Iskolánkban ÖKO-szakkör és Robotika szakkör működik.
 • Fejlesztő órákat tartunk a matematika tanulásának nehézségeivel küzdő tanulóknak matematikából és szakmai tárgyból.
 • A VEKOP 8.6.3-16. projekt keretében az alapkészségek fejlesztése külön beosztás szerint
 • A VEKOP 8.5.1-17. projekt keretében az idegen nyelvi készségek fejlesztése külön beosztás szerint

 


Tanórán kívüli egyéb foglakozások igénybevétele 2017/2018 [ ARHÍV ]

 • A szaktanárral év elején egyeztetett időpontban a csoport/osztály részére korrepetálásra van lehetőség
 • Iskolánkban ÖKO-szakkör működik.
 • Fejlesztő órákat tartunk a matematika tanulásának nehézségeivel küzdő tanulóknak matematikából és szakmai tárgyból.
 

Tanórán kívüli egyéb foglakozások igénybevétele 2016/2017 [ ARHÍV ]
 
Korrepetálás
 • A szaktanárral év elején egyeztetett időpontban a csoport/osztály részére
 • Egyéni foglalkozás
 • Alkalmanként saját szaktanárral egyeztetett időpontban
Tanulószoba
 • Igény szerint délutáni időpontokban a házi feladatok elkészítésében, a másnap feladott tananyag elsajátításában ad segítséget.
 • Helye: Könyvtár

Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban

Írta: Super User. Beküldve: Közzétételi dokumentációk

 
2017. május-június
TantárgyKözépszintEmelt szint
Magyar nyelv és irodalom 3,0 -
Matematika 3,2  -
Történelem 3,2 3,7
Angol nyelv 3,2 -
Német nyelv 3,5  -
Informatika 2,1  -
Kereskedelmi és marketing alapismeretek 3,3 5,0
Elméleti gazdaságtan 2,8 -

 

2016. május-június
TantárgyKözépszintEmelt szint
Magyar nyelv és irodalom 3,1 -
Matematika 2,2  -
Történelem 3,1 4,0
Angol nyelv 3,2 5,0
Német nyelv 2,8  -
Informatika 3,4 -
Biológia 5,0  -
Földrajz 4,0 -
Testnevelés - 3,0
Kereskedelmi és marketing alapismeretek 3,7 -
Közgazdasági alapismeretek 3,0 -
 
2015. május-június
TantárgyKözépszintEmelt szint
Magyar nyelv és irodalom 3,0 -
Matematika 2,1  -
Történelem 3,3 -
Angol nyelv 3,4 -
Német nyelv 3,2  -
Informatika 3,0  -
Biológia 4,0  -
Földrajz 2,0 -
Kereskedelmi és marketing alapismeretek 3,7 -
Közgazdasági alapismeretek 3,1 -
 
 
2014. május-június
TantárgyKözépszintEmelt szint
Magyar nyelv és irodalom 3,0 -
Matematika 2,6  -
Történelem 3,1 -
Angol nyelv 2,9 -
Német nyelv 2,9  -
Informatika 2,0  -
Biológia 4,0  -
Kereskedelmi és marketing alapismeretek 3,0 -
Közgazdasági alapismeretek 2,9 -
 
2012-2013
TantárgyKözépszintEmelt szint
Magyar nyelv és irodalom 3,32 2,43
Matematika 2,43  -
Történelem 3,00 4,00
Angol nyelv 2,96 5,00
Német nyelv 3,82  -
Német nemzetiségi nyelv 2,67  -
Informatika 2,83  -
Kereskedelmi és marketing alapismeretek 3,53  -
Elméleti gazdaságtan 2,00 4,00
Üzleti gazdaságtan 2,09  -

szechenyi eu VECOPszechenyi eu VECOP r1 c1

Full Reviw on best bokkmakers by http://artbetting.net/
Download Premium Templates
Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Technikum

Elérhetőségeink

logo new tmpBudapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Technikum

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.
(a 3-as Metró Pöttyös utcai megállójától 3 percre)

OM: 203061

Telephely kód: 005
Igazgató: Szakács Csilla

Levélcím : 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31.
Központi szám: 347-1070
Fax : 347-1072
E-mail : iskola@harsanyi-bp.hu