SZC logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

OM kód: 203061/013 | 1087 Budapest, Szörény utca 2-4.

Intézmény logo

Logisztikai és Kereskedelmi Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Bevezető

A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, tehát először a 2012/2013-as tanévben kezdő 9. évfolyamos tanulóknak volt lehetősége közösségi szolgálat teljesítésére.

A közösségi szolgálat egy olyan – a közösség érdekeit szolgáló – tevékenység, a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit (pl. önbizalom, felelősségvállalás, empátia stb.) fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják.

A közösségi szolgálat megkezdése előtt a tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyen jelzi, mely területeken milyen tevékenységi köröket szeretne végezni. A koordináló oktató segítségével a tanulók feltérképezik az iskola közelében lévő lehetőségeket.

A következő tevékenységi területek jönnek szóba:
  • egészségügyi,
  • szociális és jótékonysági,
  • oktatási, 
  • kulturális és közösségi,
  • környezet- és természetvédelemi, 
  • polgári- és katasztrófavédelmi,
  • közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

A jelentkezési lap letöltése.

 

 

A kitöltött, szülő/gondviselő aláírásával ellátott jelentkezési lapot le kell adni az iskolai koordinátornak.
Iskolai koordinátor:
Neve: Vomberg Gabriella
Elérhetőségei:
Telefon: 06-1-347-1092 (tanári szoba)
E-mail: iksz@harsanyi-bp.hu

Az iskolán kívüli külső szervezet bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kötnek, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.
Az együttműködési megállapodás minta letölthető a bővebb információk menüpontban.

A tanuló köteles közösségi szolgálati naplót vezetni, amely segíti az 50 óra teljesítésének dokumentálását. A napló minta letölthető a közösségi szolgálatról bővebben menüpontban.
Az iskolai koordinátor a napló alapján tudja nyomon követni a tanuló tevékenységeit, az egyes időpontokban eltöltött időt, és az osztálynaplóba ez alapján jegyzik be a diák által teljesített órákat.
A napló letölthető a bővebb információk menüpontban.

Amennyiben a tanuló iskolát vált, vagy más intézményben érettségizik a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást kap. Ezt a dokumentumot addig kell megőriznie a tanulónak, míg nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizsgát tehet. A szolgálat elvégzése a bizonyítványban rögzítésre kerül.
Az igazolás letölthető a bővebb információk menüpontban.

Összeállítás az OFI közösségi szolgálati honlapján (www.kozossegi.ofi.hu) található információs anyagok alapján:

Magyarország Kormánya a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet.
A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

Közösségi szolgálat fogalma a törvény szerint: „szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.
A közösségi szolgálat tanulók különböző készségeit és kompetenciáit (pl. önbizalom, felelősségvállalás, empátia stb.) fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják.
Az iskolai közösségi szolgálat sokféleképpen megvalósítható tevékenység, mely megvalósulási helyétől és formájától függetlenül a közösség érdekét is szolgálja az egyén személyiségének fejlesztése mellett.

Az iskola a közösségi szolgálatot a szakközépiskola 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére.
A 9–11. évfolyamon egyenlő arányban elosztása egyéni okból is jelenthet nehézséget. Természetesen adódhatnak olyan élethelyzetek, amelyek miatt a tanuló ettől eltérő módon vesz részt a közösségi szolgálat teljesítésében (adott tanévben nyelvvizsgára készül, aktív sportoló, hosszabb betegség is előfordulhat). Ebben az esetben a szülőnek írásban kell kérnie, illetve jeleznie az iskola felé, hogy gyermeke mikor tud eleget tenni kötelezettségének.
A koordinátornak mérlegelnie kell, hogy mit lát a tanuló és az iskola szempontjából a legjobb megoldásnak. Javaslatait egyezteti a tanulóval és a szülővel, majd a kialakult álláspont alapján az intézményvezető jóváhagyásával írásban rögzítik a megállapodást.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.
A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

Figyelembe kell venni, hogy

5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.
(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.
(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.
(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
b) tanítási időben a heti hat órát és
ba) tanítási napon a napi két órát.
bb) tanítási napon kívül a napi három órát.
(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.
(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani

A közösségi szolgálat dokumentálása:
  • Jelentkezési lap
  • A tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenység(ek) megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni.
  • A jelentkezési lap letölthető innen.

 

Együttműködési megállapodás

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.
Ha a program civil szervezeten keresztül valósul meg, akkor fontos, hogy a feladatkörök pontosan legyenek meghatározva: mit végez az iskola, a koordinátor oktató, a mentor, és mi a civil szervezetnek és képviselőjének feladata. Az erről szóló együttműködési megállapodás előkészítésébe a koordináló oktatót mindenképpen be kell vonni.

Az együttműködési megállapodás letölthető innen (2022-10-04-től)

 

Napló

A tevékenység követésére a tanuló közösségi szolgálati naplóját naprakészen kell vezetni Ebben a dátum, a helyszín, a teljesített órák száma, a fogadó fél/intézmény képviselőjének aláírása, majd a koordináló oktató aláírása szerepel.
E mellett ajánlott, hogy egy-egy rovat röviden tartalmazza a végzett órákhoz kapcsolódó tevékenység leírását, valamint a tanuló röviden, lényegre törően fogalmazza meg reflexióit. A tanuló készíthet hangfelvételt, fényképes, filmes beszámolót is a feldolgozás elősegítésére, de ezt nem lehet kötelezővé tenni.
A közösségi szolgálati napló minta letölthető innen.

Igazolás a közösségi szolgálat teljesítéséről

Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről abban az esetben állít ki igazolást, ha a tanuló valamilyen okból intézményt vált, vagy másik intézményben érettségizik. Az igazolás arról szól, hogy az intézményváltásig a tanuló hány órát teljesített.
Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről szóló igazolást két példányban állítja ki, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

Napló, bizonyítvány, törzskönyv

A közösségi szolgálat végzését az iskolának nyilván kell tartania. Folyamatosan vezetni kell a naplóban, a törzslapon és a bizonyítvány megjegyzés rovatában. Az oktatóknak havonta be kell jegyeznie a naplóba, melyik tanuló hány órát teljesített. Ezt segíti a minden tanulónál lévő közösségi szolgálati napló, ahol megjelenik a nap, az óraszám, tevékenység és a tevékenységet felügyelő szakmai koordinátor aláírása. Az adminisztráció precíz vezetése azért fontos, mert az érettségi bizonyítvány megszerzésének előfeltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, a tanuló számára nem adható ki az érettségi bizonyítvány.

A közösségi szolgálat elvégzéséről szóló dokumentumot addig kell megőriznie a tanulónak, míg nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizsgát tehet. A szolgálat elvégzése a bizonyítványban rögzítésre kerül.

A törvény szerint a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.

A közösségi szolgálat céljai a tanulók számára

A közösségi szolgálat fejleszti a tanulók kompetenciáit, melyek a következők:
kritikus gondolkodás, érzelmi intelligencia, önbizalom, felelősségvállalás, állampolgári kompetencia, felelős döntéshozatal, hiteles vezetői készségek, szociális érzékenység, társadalmi felelősségvállalás, kommunikációs készség, együttműködés, empátia, konfliktuskezelés, problémamegoldás.
A kompetenciák fejlesztése mellett a pályaorientációban is fontos lehet a tanulóknak. Az iskolai közösségi szolgálati program különös értéke, hogy tanórán kívüli tevékenységgel, informális és nem formális eszközök felhasználásával erősíti a tanulók szociális érzékenységét. A pedagógiai célokon túl, lényeges, hogy a végzett tevékenység legyen hasznos minden érintett számára. Érezhesse a tanuló, hogy olyan feladatot lát el, amellyel javítja a helyi közösség és a fogadó intézményekben élők, vagy dolgozók életminőségét, a tevékenysége, jelenléte hasznos a fogadó intézményekben élőknek, tevékenykedőknek, továbbá jelentsen segítséget a fogadó intézmények munkavállalói számára is. Fontos értéke a programnak, hogy a tanulók mindegyikének lehetőséget teremt a sikeres tevékenységre, az önmegismerésre, egyéni céljaik megtalálására. Mindezeken felül a személyes emberi kapcsolatok új színnel gazdagíthatják a tanulók életét.

A közösségi szolgálat céljai az iskolák számára

A program célja, hogy a kölcsönösség elve alapján a pedagógia újfajta kultúráját, a tanár-diák viszony új módozatait honosítsa meg az élménypedagógián keresztül. Fontos, hogy minden intézmény megtalálja az általa szervezett közösségi szolgálati programlehetőségek és a saját pedagógiai programja közti összhangot. Érdemes az intézményeknek a saját célmeghatározásukat elvégezni minden bevezetett iskolai közösségi szolgálati program kapcsán.

A közösségi szolgálat céljai fogadó szervezetek számára

Új erőforrást jelenthet a fogadó szervezeteknek a tanulók bevonása a hétköznapi feladataik elvégzésébe, miközben a közösségi szolgálat nem veszélyeztetheti az ott dolgozók munkahelyét, miközben nem helyettesítheti a szervezet munkatársainak szakértelmét. Az együttműködés, a kölcsönösség fontos alapérték, aminek meg kell jelennie a program minden fázisában és elemében a részt vevő szervezetek és intézmények közt egyaránt. Kiemelt feladat a fogadó intézmények számára, hogy meghatározzák a közösségi szolgálat célját, illetve az intézmény programjába való integrálhatóságát. Különösen szem előtt kell tartani a program pedagógiai céljait, és azt, hogy a segítő és a segített között – lehetőleg hosszú távú – közvetlen kapcsolat jöjjön létre.

Forrás: www.kozossegi.ofi.hu

További információért kérjük, látogassa meg az OFI közösségi szolgálati honlapját: www.kozossegi.ofi.hu

Ha kérdése van, segítségre van szüksége, keresse iskolánk koordinátorát, Vomberg Gabriella a 347-1092-es telefonszámon vagy a iksz@harsanyi-bp.hu e-mail címen.

Partnereink

SZC logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum


Logisztikai és Kereskedelmi Technikum és Szakképző Iskola

1087 Budapest, Szörény utca 2-4.


2024Logisztikai és Kereskedelmi Technikum és Szakképző Iskola